Политиката по сигурност на информацията

ПОЛИТИКАТА по качество и сигурност на информацията на „ПОСОКА КОМ” ООД е насочена към:

 • Предоставяне на туристически услуги, включващи бизнес и лични пътувания, в това число самолетни и автобусни билети, хотелски резервации, автомобили под наем и застраховки в съответствие с изискванията на Европейския съюз, с европейския и световния опит и непрекъснато растящи потребности на бизнес клиентите, обществото и крайните потребители;

 • развитие на интензивни иновационни дейности за подобряване на качеството, бързината, обхватността и надеждността на предоставяните услуги;

 • ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху сигурността на финансова и търговска информация и лични данни от резервационната система при предоставяне на туристическите услуги, непрекъснатото подобряване на различните видове сигурност, чрез постоянно повишаване на компетентността и квалификация на служителите по спазването на задължителните изисквания за информационна сигурност, явяващи се като предпоставки за постигане на значителни успехи в осъществяването на поставените цели.

  За ефективното провеждане на политиката по качество и сигурност на информацията, ръководството определя следните основните ЦЕЛИ по качество и сигурност на информацията:

 • осигуряване и поддържане на постоянно високо качество на предоставяните услуги при увеличаване удовлетвореността на клиентите и другите заинтересовани страни;

 • повсеместно въвеждане на политиките по сигурност на информацията в съответствие с ISO 27001:2013 и осъзнаване от служителите на необходимостта от спазване на изискванията за информационна сигурност на всички нива;

 • непрекъснато усъвършенстване на знанията, квалификацията и уменията на персонала на дружеството и подобряване на крайните резултати от неговата работа;

 • осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност на „ПОСОКА КОМ” ООД и превръщането му в надежден доставчик, включително чрез поддържане и гарантиране на високо ниво на сигурност.

  Гаранция за изпълнение на тези цели е поддържането и развитието на непрекъснато подобряваща се интегрирана система за управление, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013, отчитаща нормативните и други изисквания към управлението на качеството и сигурността на информацията.

  С въвеждането на съвременни подходи за управление, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление на качеството и сигурността на информацията в „ПОСОКА КОМ” ООД.

  Като управител на „ПОСОКА КОМ” ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество и сигурност на информацията, осигуряваща развитието и просперитета на дружеството???!